ေရြွသတင္း။

Shwe News

“က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းကို ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရတဲ့ အမ်ိဳးတို့အတြက္။ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ ဂုတ္ေၾကာတက္ျခင္း၊ ဇာတ္ေၾကာတက္ျခင္း စသည့္ေရာဂါေတြကို အရွင္းေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ဗန္ဒါရြက္ ကုထံုး”

Latest Articles